Bisikletli Ulaşım Derneği Stratejik Yol Haritası
I – Derneğin adı, merkezi ve şube durumu
● Bisikletli Ulaşım Derneği’nin (BİSUDER) adındaki “Ulaşım” kavramının anlamı; bisikletin sadece şehir içinde evden işe/okula gitmek için kullanılan bir ulaşım aracı olması ile sınırlı değildir. Bu kavram, gezmeye, eğlenmeye, tatile… yani sosyal yaşamın tamamına erişimde kullanılabilecek bir “araç” olarak bisikleti işaret eder. Bisiklete, evden çıkarken gidilen yere göre seçilen elbise, ayakkabı gibi bakmayı, gündelik kullanım eşyası gibi bakmayı ve bu bakışı yaygınlaştırmayı vurgular.
Çünkü insanlar iş ve eğitim hayatına erişim dışında sosyal hayatlarında da ulaşım aracı ihtiyacı taşımaktadırlar. Bu sebeple ilk stratejik vizyonumuzu ismimize “ulaşım” kelimesi ile yerleştirerek bisikletin her türlü hukuki, yazılı ve görsel unsurlarda mecralara bir araç olarak gösterilmesi, anlatılması için çaba sarf etmeyi amaçlıyoruz.
● Derneğin resmi kuruluş merkezi İzmir’dir. Ancak dernek ortaya koyduğu ilkeleri benimseyen her yerleşim birimindeki kişilerle şube açılması konusunda isteklidir. Şubeleri merkezi besleyen unsur olarak değil ilkeleri daha geniş kitlelere benimseten ve çalışmaların tabana yayılması için gerekli yapılar olarak görür.
II – Amaçları
● BİSUDER’in amaçları, çok genel bir tanımlama ile .“bisikletin toplumun geniş kesimlerince bir araç olarak kabulüne dair gerekli tüm çalışmaları yapmaktır.”Bu çalışmaları sadece “trafik” kavramı içinde tutmayıp bisiklet kültürünü tüm unsurları ile besleyecek kapsamda düşünmek ve hayata geçirmektir. Bu eylemlerini gerçekleştirirken dayanak noktalarını veriden, bilimsellikten ve insan haklarından alır.
● Kentin dokusunda var olan tüm bireylerin, özellikle de kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal ilişkilerinde bisiklet aracılığıyla oluşturulabilecek her tür pozitif etki için projeler tasarlamak ve yürütmek, toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yapmak.
● Bisiklete dair hukuki ve kanuni tüm metinlerin sağlıklı çevre, çağdaş dünya gereksinimleri ve insani nedenlere dayalı olarak geliştirilmesi ve hatta değiştirilmesi için çaba sarf etmek.
● Karar vericiler üzerinde bisikletin öncelik sırasını değiştirmek, bu doğrultuda etki edici bir yapıya sahip olmak diğer önemli amaçlarımızdan birisidir.
● Bunu yaparken sağlam bir kurumsal altyapı oluşturarak bireylere değil kuruma has ilkeli refleksler, ilişkiler ve yöntemler geliştirmek diğer önemli amaçlarımız içindedir.

III – Çalışma konuları ve biçimleri
● BİSUDER’in çalışma alanlarına dair başlıklar şunlardır ;
Bisikletli ulaşım, bisikletli ulaşım altyapısına dahil olabilecek unsurların arttırılması ve yenilikçi öğelerin ortaya konması, bisikletli turizmi, bisiklet sürüş eğitimi, bisiklet ile ilgili bilimsel araştırmalar, yayınlar, bisiklet satış ve servis hizmet kalitesinin artmasına dair girişimlere katkı sunmak, bisikletlilerin hak ve yükümlülüklerine dair çalışmalar, ortak paydada buluşulabilecek diğer STK’lar ile işbirliği yaparak bisiklet kültürüne ve bisikletli
yaşam tarzına dair tüm unsurları toplumun geniş kesimlerine aktarmak. Bireylerin “bisikletli yaşam”a adım atmaları için her konuda destekçi ve aracı olmak.
● Engellilerin toplumdan ayrıştırılmadan engel durumlarına göre bisiklet kullanımını teşvik etmek için gerekli çalışmaları yapmak, bu konuda toplumsal farkındalık çalışmaları yapmak,
bisiklet satış ve servis hizmet kalitesinin artmasına dair girişimlere katkı sunarken bu durumu göz ardı etmemek, engellilerin kullanımına uygun bisiklet tasarım ve üretimini desteklemek.
● BİSUDER tüm çalışmalarını konu başlıkları hakkında deneyim, tecrübe, istek ve kararlılığa sahip üye ve gönüllüleri tarafından sahada ve literatür düzeyinde gerçekleştirir. Bu çalışmaları yaparken bisiklete dair tüm diğer aktörler ile yapıcı ve verimli işbirliğine önem verir.
● BİSUDER’in çalışma biçimleri sahip olduğu tüzel kişilikten kaynaklı olarak bilindik bisiklet gruplarının ölçeğinden farklı ve yöntem olarak da ayrı olacaktır. İlişkiye geçilecek her türlü resmi ya da sivil kurum nezdinde bisiklet adına lobi faaliyetleri yürütmek, karar vericiler üzerinde bu yöntemlerle bisiklet lehine etkilerde bulunmak sayılabilir.
● Ayrıca BİSUDER bu etkiyi fiili alana yansıtmanın yanı sıra hukuki düzlemde de bisikletli yaşam lehine gerekli değişikliklerin yapılması için etki gücüne sahip olmayı amaçlar.
● Gerektiğinde demokratik haklardan kaynaklanan imkanları kullanarak toplumun dikkatini çekmek için barışçıl toplantı ve gösteriler ile barışçıl eylem ve protestolar gibi toplumsal hareketlerin düzenleyicisi ve öncüsü olabilir.
IV – Hedefler
● Temel Hedef Kitle : Bisiklete binmeyi kent içinde veya dışında bir yaşam biçimi olarak benimsemiş tüm bireyler BİSUDER’in çatısı altında sahip oldukları yaşam kültürünü yayabilecek temel hedef kitleyi oluşturur.
● Yakın Hedef Kitle : Bisiklete hiç binmeyen ya da kısıtlı süre ve koşullar içinde bisiklete binen tüm bireyler BİSUDER’in yakın hedef kitlesini oluşturur. Bisiklete binmeyenlerin içine, kişisel tercihe, bilgi eksikliğine, yanlış intibaya, ( bedensel, zihinsel, yaşa dayalı) dezavantajlı durumlara sahip tüm yaş grupları dahildir.
Temel hedef kitle içinde yer alan ve BİSUDER çatısı altında toplanan bireyler bireyler tarafından bilgi ve deneyim akışı ile yakın hedef kiteleden temel hedef kitleye bireylerin geçişi sayesinde temel amaç gerçekleştirilmiş olur.
● Coğrafi Hedef : Kuruluş ve ilk etapta örgütlenme merkezi İzmir olmak üzere amaç tüm Türkiye örgütlenmesidir.
● Temel İlkeler :
− Adillik,
− Üstün Sorumluluk,
− Bilgiye Ulaşım ve Saydamlık,
− Hesap Verebilirlik,
− Tutarlılık,
− Aktif Katılım,
− Sonuç Odaklı Etkin Çalışma,
− Etkililik,
− İşbirliği, Yardımlaşma ve Dayanışma
− Irk, etnik köken, dil, cinsel yönelim, din veya inanca dayalı ayrımcılık yapmamak.
● Etik Değerler :
− Karşılıklı Güven ve Saygı,
− Dürüstlük, Doğruluk ve Açıklık,
− Hukuka Saygı ve Yasalara Uyumluluk,
− Gizliliğe Saygı ve Kişisel Bilgileri Koruma,
− Varlıklarımızın Akılcı Şekilde Kullanılması,
− Üye ve Yönetici Düzleminde Etkin Zaman Yönetimi,
− Çıkar Çatışmalarından Kaçınma,
− Çevremizle ve Medyayla Dürüst İlişki ve İletişim,
− Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük,
− Çevreye Duyarlılık
VI – Mevcut durum
● Dünyada ve Türkiye’de Bisiklet Dernekleri : Avrupa’daki ve Amerika’daki çeşitli bisiklet derneklerine baktığımızda derneklerin bisikletli ulaşım altyapısı adına girişim ve etki çalışmaları yapmasının yanında bisikletlileri hukuki ve güvence anlamında da bir çatı altına topladığını görebiliriz. Örneği batıdaki birçok bisiklet derneği üyelerine sigortalama ve hukuki destek imkanları sağlamaktadır. Bu doğrultuda BİSUDER’in üye ve yönetim kadrolarının önde gelen amaçlarından birisi derneğin bu hizmetlerin sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak olmalıdır. Bunun da yolu maddi yönden güçlü ve bu gücünü üyeleri koruyucu ve kollayıcı yönde kullanan dernek yapısı hedeflenen noktalardan birisi olmalıdır.
● Türkiye perspektifinden bakıldığında derneklerin sosyal sorumluluk sürüşleri, bisiklet eğitimleri, bisiklet edindirme kampanyaları, güvenli bisiklet sürüş noktaları gibi hizmet temelli amaç ve hedefler arasında sıkışıp kaldığını görmekteyiz. Bu sebeple BİSUDER olarak bu noktalar da dahil olmak suretiyle bisikletin daha farklı noktalarda toplumu ve şehirleri dönüştüren itici güç olduğunu düşünerek yola çıkıyoruz.
V – Temel ilke, değer ve etik kodlar
● Temel Değerler : Bisikletli bireylerin kent içinde güvenli olarak bisiklet kullanabilmesi ve yaşam kültürü olarak bisiklete binmenin kolaylaştırılıp geliştirilmesini sağlamak. Aynı bireylerin şehir dışına bisikletleri ile çıktıklarında gerekli bilgi ve rehberlik altyapısına sahip olması için çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katkı koymak.